فرم اعتبارسنجی گواهینامه پایان دوره

برای اعتبارسنجی و تایید گواهینامه پایان دوره، می توانید از طریق این فرم اقدام نمایید. داشتن سریال گواهی و شماره ملی ایی که دانشپذیر ثبت نام شده الزامی می باشد.

وزارت علوم و تحقیقات