مدیریت سرمایه های فکری

در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پويایی است، لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوينی مواجه است که برون رفتن از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقويت مهارتها و تواناییهای درونی است که، این کار از طريق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت میگیرد، که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده میکنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژيهای پایدار برای حصول ونگهداری مزيت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است.

اهداف دوره:

  • توانایی سنجش و اندازه گيري سرمايه هاي فکري
  • آشنایی با اصول مدیریت منابع انسانی
  • آشنایی با انواع حسابرسی های سرمایه فکری

مخاطبین دوره:

  • تمامی سطوح مدیران
  • مدیران منابع انسانی
  • مدیرا ومعاونان پژوهشی
  • کارآفرینان
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما