الف) مقررات عمومی:

ب) مقررات آموزشی:

ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه:

د) مقررات کلاس های خصوصی: